azuki (Yoshinaga Keishi) bo (Koizumi Makoto) DC09 (INODA+SVEJE)
DC10 (INODA+SVEJE) ENNE (Murasawa Kazuteru) fufu (Koizumi Makoto)
GINA (Murasawa Kazuteru) Golondrina (Jorge Herrera) HAKU iChiba Tadashij
HANDY (Kai Kristiansen) hata (Yoshinaga Keishi) IS lounge (INODA+SVEJE)
KAKI no ISU (Furuta Keisuke) kuku (Koizumi Makoto) LIBERO (Murasawa Kazuteru)
LUNA (Murasawa Kazuteru) Menu (Akutsu Hiroshi) No 42 (Kai Kristiansen)
ottimo (Murasawa Kazuteru) PePe (Murasawa Kazuteru) PePe lounge (Murasawa Kazuteru)
R+R (Koizumi Makoto) rib (Murasawa Kazuteru) sail (Murasawa Kazuteru)
U (Koizumi Makoto) UU (Koizumi Makoto) UNI-Junior (Kai Kristiansen)
UNI-Master (Kai Kristiansen) UNI-Rest (Kai Kristiansen) UNI-Senior / #4110 (Kai Kristiansen)
A stool(Koizumi Makoto) Bon stool (Chiba Tadashi) GAMBA (Murasawa Kazuteru)
hozuki stool (Yoshinaga Keishi) ORI stool (Koizumi Makoto) sansa stool (Koizumi Makoto)
UNI-Stool (Kai Kristiansen)
beak (Murasawa Kazuteru) BAR (INODA+SVEJE) LeLe counter chair (Koizumi Makoto)
R+R counter chair (Koizumi Makoto) meji counter chair (Morimoto Chisato)
IS sofa (INODA+SVEJE) MODUS (Kristian Vedel) Paper Knife (Kai Kristiansen)
PePe sofa (Murasawa Kazuteru) UU sofa & ottomaniKoizumi Makotoj
en table (Koizumi Makoto) en side table (Koizumi Makoto) hozuki table(Yoshinaga Keishij
MI table (Koizumi Makoto) MM table (Murasawa Kazuteru) MODUS side table (Kristian Vedel)
Paper Knife center table (Kai Kristiansen) Universe table (Kai Kristiansen)
Maintenance Setibeeswax )
‘Designer
‘etc.
Koizumi Makoto www.koizumi-studio.jp ‘Fabrics
Murasawa Kazuteru www.matatabidesign.com ‘Woods
Furuta Keisuke keinosuke.com ‘about Beeswax
Kai Kristiansen profile ‘about Leather
INODA+SVEJE www.inodasveje.com
Akutsu Hiroshi www.plusone-pd.com
Andreas Kowalewski www.andreaskowalewski.com
Chiba Tadashi tadashichiba.com
Yoshinaga Keishi profile